سرآشپز رنجبر با توجه به تجربه و سابقه و فعالیتهای خود به عنوان مشاور و داور جشنواره ها ی بزرگی از جمله جشنواره ملی آشپزی با وزارت گردشگری ، جشنواره آشپزی آش زنجان ،جشنواره انار شهرداری ، جشنواره آشپزی بندرامام و ….  با همکاری نهادها و ارگانها و شرکتهای خصوصی جهت برگزاری جشنواره های آشپزی خدمات خود را ارائه نماید .